ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
คณะกรรมการดำเนินการ

           

 คณะกรรมการดำเนินการ 

นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง
ประธานกรรมการดำเนินการ

 
นายวีระพงษ์  เอกสาตรา
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายวิวัตห์ชัย  พันธุ์วา
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางสมคิด สีใส
เลขานุการ
นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ
เหรัญญิก
นายมลชัย ใบเงิน
กรรมการดำเนินการ
นายสุภเวช ยวนแหล
กรรมการดำเนินการ
 
นายพะลิน สุทธิบุตร
กรรมการดำเนินการ
นายเกียรติณรงค์ นาคทิม
กรรมการดำเนินการ
นายประสิทธิ์ มณฑาทิพย์
กรรมการดำเนินการ
นายสงกรานต์  แสงหิรัญ
กรรมการดำเนินการ
นายสมัย ศรีเดช
กรรมการดำเนินการ
นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน
กรรมการดำเนินการ
 
นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง
กรรมการดำเนินการ
  นายสนธยา จั่นบำรุง
กรรมการดำเนินการ