ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
คณะกรรมการดำเนินการ

           

 คณะกรรมการดำเนินการ 

นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง
ประธานกรรมการดำเนินการ

 
นายวีระพงษ์  เอกสาตรา
รองประธานกรรมการ
นายฎรงศ์กร  สมตน
รองประธานกรรมการ
นางสมคิด สีใส
เหรัญญิก
นายพะลิน สุทธิบุตร
เลขานุการ
นายมลชัย ใบเงิน
กรรมการดำเนินการ
นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน
กรรมการดำเนินการ
 
นายสงกรานต์  ชลอศรีทอง
กรรมการดำเนินการ
นายสนธยา จั่นบำรุง
กรรมการดำเนินการ
นายธนรัฐ ปรีชาจารย์
กรรมการดำเนินการ

นายวรดร  ชดทอง
กรรมการดำเนินการ
นายชวลิต ขันธนิยม
กรรมการดำเนินการ
นายประเชิญ  จีนขจร
กรรมการดำเนินการ

 
นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข
กรรมการดำเนินการ
นายอำนวย ชีวะพฤกษ์
 กรรมการดำเนินการ