ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
คณะกรรมการดำเนินการ

           

 คณะกรรมการดำเนินการ 

นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง
ประธานกรรมการดำเนินการ

 
นายวีระพงษ์  เอกสาตรา
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายปรีชา  พันธุ์วา
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ
เลขานุการ
นางสมคิด สีใส
เหรัญญิก
นายกฤษฎา  ศรีเพิ่มพันธ์
กรรมการดำเนินการ
นายมลชัย  ใบเงิน
กรรมการดำเนินการ
 
นายเกียรติณรงค์ นาคทิม
กรรมการดำเนินการ
นายสุภเวช ยวนแหล
กรรมการดำเนินการ
นายรวินท์  กลิ่นศรีสูข
กรรมการดำเนินการ
นายสงกรานต์  แสงหิรัญ
กรรมการดำเนินการ
นายประเชิญ  จีนขจร
กรรมการดำเนินการ
นายพะลิน  สุทธิบุตร
กรรมการดำเนินการ
 
นายสุเทพ  สืบศรี
กรรมการดำเนินการ
  นายประสิทธิ์  มณฑาทิพย์
กรรมการดำเนินการ