ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
คณะกรรมการดำเนินการ

           

 คณะกรรมการดำเนินการ 

นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง
ประธานกรรมการดำเนินการ

 
นายวีระพงษ์  เอกสาตรา
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายวิวัตห์ชัย  พันธุ์วา
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางสมคิด สีใส
เลขานุการ
นายบุญฤทธิ์ รอดเชื้อ
เหรัญญิก
นายมลชัย ใบเงิน
กรรมการดำเนินการ
นายพะลิน สุทธิบุตร
กรรมการดำเนินการ
 
นายสงกรานต์  แสงหิรัญ
กรรมการดำเนินการ
นายเกียรติณรงค์ นาคทิม
กรรมการดำเนินการ
นายประสิทธิ์ มณฑาทิพย์
กรรมการดำเนินการ
นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง
กรรมการดำเนินการ
นายสนธยา จั่นบำรุง
กรรมการดำเนินการ
นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน
กรรมการดำเนินการ