ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
คณะกรรมการดำเนินการ

           

 คณะกรรมการดำเนินการ 

นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง
ประธานกรรมการดำเนินการ

 
                     รออัพโหลด
นายวีระพงษ์  เอกสาตรา
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายฎรงศ์กร  สมตน
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางสมคิด สีใส
เหรัญญิก
นายพะลิน สุทธิบุตร
เลขานุการ
นายมลชัย ใบเงิน
กรรมการดำเนินการ
นายกระวิน โพธิ์นาคเงิน
กรรมการดำเนินการ
 
 รออัพโหลด
นายสงกรานต์  ชลอศรีทอง
กรรมการดำเนินการ
นายสนธยา จั่นบำรุง
กรรมการดำเนินการ
นายธนรัฐ ปรีชาจารย์
กรรมการดำเนินการ
รออัพโหลด รออัพโหลด

 

 

          

           รออัพโหลด

 

 

 

นายวรดร  ชดทอง
กรรมการดำเนินการ
นายชวลิต ขันธนิยม
กรรมการดำเนินการ
นายประเชิญ  จีนขจร
กรรมการดำเนินการ

 

 

 

 

                   รออัพโหลด

 

 

 

    

                  รออัพโหลด

 
นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข
กรรมการดำเนินการ
นายอำนวย ชีวะพฤกษ์
 กรรมการดำเนินการ