ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(1)  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์

(2)  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์

(3)  แบบฟอร์มขอกู้ฉุกเฉิน ของสมาชิก

(4)แบบฟอร์มหนังสือเงินกู้สามัญพนักงานราชการ 

(5)แบบฟอร์มหนังสือเงินกู้สามัญ (โครงการ) / สำนัก

(7) แบบฟอร์มคำขอกู้พิเศษ

(8)แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน

(9)  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของคู่สมรส

(10)แบบฟอร์มหนังสือพินัยกรรมตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์

(11) แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากสมาชิก

(12) แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

(13) แบบฟอร์มหนังสือของดส่งค่าหุ้นรายเดือน

(14) แบบฟอร์มหนังสือเปลี่ยนแปลงเงินต้นชำระหนี้สมาชิก

(15) แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินตามพินัยกรรมผู้รับผลประโยชน์

(16)แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(17)แบบฟอร์มรับทราบภาระหนี้สินผูกพันของสมาชิ

(18)หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ

(19) แบบฟอร์มหนังสือยืนยันรับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน สำหรับกู้สามัญ (โครงการ)

(20) แบบฟอร์มหนังสือยืนยันบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน (สำนัก)

(21) หนังสือขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด 

(22) แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี

(23) แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย

(24) แบบฟอร์มขอรับเงินเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

(25) แบบฟอรมขอปรับโครงสร้างหนี้

(26)แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการทำประกันชีวิตกลุ่ม

                               ******************************