ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(1)   แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์

(2)   แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์

(3)   แบบฟอร์มขอกู้ฉุกเฉิน ของสมาชิก

(4) แบบฟอร์มหนังสือขอกู้สามัญพนักงานราชการ

(5) แบบฟอร์มหนังสือกู้สามัญ (โครงการ)

(6) แบบฟอร์มหนังสือเงินกู้สามัญ (สำนัก) 

(7)   แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน

(8)   แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของคู่สมรส

(9)   แบบฟอร์มหนังสือพินัยกรรมตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์

(10)   แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินตามพินัยกรรมผู้รับผลประโยชน์

(11)   แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากสมาชิก

(12) แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

(13) แบบฟอร์มหนังสือของดส่งค่าหุ้นรายเดือน

(14) แบบฟอร์มหนังสือขอซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราว (สมาชิกสมทบ)

(15) แบบฟอร์มหนังสือเปลี่ยนแปลงเงินต้นชำระหนี้สมาชิก

(16) แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

(17) แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินตามพินัยกรรมผู้รับผลประโยชน์

(18) แบบฟอร์มหนังสือยืนยันรับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน สำหรับกู้สามัญ (โครงการ)

(19) แบบฟอร์มหนังสือยืนยันรับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน สำหรับกู้สามัญ (สำนัก 12)

(20) หนังสือขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด 

(21) แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี

(22) แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย

(23)แบบฟอร์มขอรับเงินเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ(

24)แบบฟอรมขอปรับโครงสร้างหนี้

(25)แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการทำประกันชีวิตกลุ่ม

                               ******************************