ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรารการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

(1)  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์

(2)  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์

(3) แบบฟอร์มขอกู้ฉุกเฉิน ของสมาชิก 

(4)แบบฟอร์มหนังสือเงินกู้สามัญพนักงานราชการ  

(5)แบบฟอร์มหนังสือเงินกู้สามัญ (โครงการ/สำนัก)

(6) แบบฟอร์มคำขอกู้พิเศษ

(7)แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน

(8)แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของคู่สมรส

(9)แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินตามพินัยกรรมผู้รับผลประโยชน์

(10) แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากสมาชิก

(11) แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราการถือหุ้นรายเดือน

(12) แบบฟอร์มของดส่งการถือหุ้นรายเดือน

(13) แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินต้นชำระหนี้รายเดือน

(14)แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก

(15)แบบฟอร์มรับทราบภาระหนี้สินผูกพันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่12จำกัด

(16)หนังสือขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้

(17) แบบฟอร์มหนังสือยืนยันรับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน สำหรับกู้สามัญ (โครงการ)

(18) แบบฟอร์มหนังสือยืนยันบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน (สำนัก)

(19) หนังสือขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด 

(20)แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี 

(21) แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย 

(22) แบบฟอร์มขอรับเงินเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

(23) แบบฟอรมขอปรับโครงสร้างหนี้

(24)แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงการทำประกันชีวิตกลุ่ม

                               ******************************