ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด

1.การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี และทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย

2.หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562

3.หลักเกณฑ์การให้กู้เงินพิเศษ พ.ศ.2562

4.ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

5.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 

6.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่่

7.ประกาศเปิดรับเงินฝากเพื่อวัยเกษียณ

8.ประกาศเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

9.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

10.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ ปี 2562

11.ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ปี 2561

12.ประกาศมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ปี 2561

13.กำหนดหน้าที่ ผู้ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ พ.ศ.2561

14.ประกาศ การขอใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อยและทุนส่งเสริมการศึกษาบัตรสมาชิกประเภทเรียนดี พ.ศ.2561

15.ประกาศมอบทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ปี 2561

16.ประกาศรับซื้อหุ้นเพิ่ม

17.ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ ปีบัญชี 2561

18.ประกาศค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 

19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว