ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด

 

                                             

ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ประกาศ มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี และทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอกู้เงินตามวงเงินเดิม สมาชิกสามัญ (พนักงานราชการ)

1.ประกาศ การเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการจากสมาชิก

2.ประกาศ เปิดรับฝากเงินจาสหกรณ์อื่น ประเภทออมทรัพย์

3.ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา

4.ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

5.ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้

6.ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

7.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ประจำปี 2563

8.ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

9.ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2563

10.ประกาศ การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

11.ประกาศ การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563

12.ประกาศ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ปี 2562

13.ประกาศ มอบทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ปี 2562

14.ประกาศ มองทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562

15.ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

16.ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างสหกรณ์

17.ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือเป็นลูกจ้างสหกรณ์

19.ประกาศ สอบราคาจ้างรื้อย้ายโรงจอดรถรถยนต์สหกรณ์

20.หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562

21.หลักเกณฑ์การให้กู้เงินพิเศษ พ.ศ.2562

22.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่

23.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่

24.ประกาศเปิดรับเงินฝากเพื่อวัยเกษียณ

25.ประกาศเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

26.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

27.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ ปี 2562

28.ประกาศรับซื้อหุ้นเพิ่ม

29.ประกาศค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม