ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด

1.ประกาศ สอบราคาจ้างรื้อย้ายโรงจอดรถรถยนต์สหกรณ์

2.การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี และทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย

3.หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562

4.หลักเกณฑ์การให้กู้เงินพิเศษ พ.ศ.2562

5.ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

6.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 

7.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสถานที่่

8.ประกาศเปิดรับเงินฝากเพื่อวัยเกษียณ

9.ประกาศเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

10.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

11.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ ปี 2562

12.ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ปี 2561

13.ประกาศมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ปี 2561

14.กำหนดหน้าที่ ผู้ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ พ.ศ.2561

15.ประกาศ การขอใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อยและทุนส่งเสริมการศึกษาบัตรสมาชิกประเภทเรียนดี พ.ศ.2561

16.ประกาศมอบทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ปี 2561

17.ประกาศรับซื้อหุ้นเพิ่ม

18.ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ ปีบัญชี 2561

19.ประกาศค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 

20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราว