ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด

 1.ประกาศค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 

 2.ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ ปีบัญชี 2561 

 3.ประกาศรับซื้อหุ้นเพิ่ม 

 4.ประกาศเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อวัยเกษียณ

 5.ประกาศเปิดรับเงินออมทรัพย์พิเศษ 

 6.ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี 

 7.ประกาศ การขอใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อยและทุนส่งเสริมการศึกษาบัตรสมาชิกประเภทเรียนดี พ.ศ.2561

 8..ประกาศมอบทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ปี 2561

 9.ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

10.ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งธุรการ

11.ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งสินเชื่อ

12.ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี ปี 2561

13.ประกาศมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ปี 2561

14.กำหนดหน้าที่ ผู้ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ พ.ศ.2561

15.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

16.ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งสินเชื่อ

17.ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งธุรการ

18.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการ ปี 2562

19.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561