ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ระเบียบสหกรณ์

ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2563

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก พ.ศ.2562 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2563

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2561  

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ พ.ศ.2561

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัดว่าด้วยเครื่องแต่งกายของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยวิธีปฎิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2561  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2561 

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัดพ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการจ้างผู้จัดการ

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2561

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการเกื้อกูลสมาชิกอวุโส พ.ศ.2561

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคาระห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมพ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อยพ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดีพ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานท่ 12 จำกัดว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำพ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา พ.ศ.2561

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560