ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการ

 

  คณะกรรมการอำนวยการ  
 

               

 

 

 

 

 

 นายภาณุกิจ  ดิษพึ่ง
ประธานกรรมการอำนวยการ

 
 

 นายวีระพงษ์  เอกสาตรา
รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

 นายปรีชา  พันธ์วา
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

 นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ
เลขานุการ

 

 นางสมคิด  สีใส
เหรัญญิก