ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์

- ใบสมัครฌาปนกิจ

-หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำศุูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด

 -ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย