ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
สิทธิสมาชิก

 

สิทธิสมาชิก

     1 เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงคะแนน

    2 เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

    3 เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

    4 ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

    5 สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

    1 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี

    2 ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย

    3 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

    4 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

    5 ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

    6 ทุนสวัสดิการการประกันชีวิตสมาชิก