ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
  

เจ้าหน้าที่สหกรณ์  

 

 ***********************************           

 

   

                                                        

ผู้จัดการ 
นายสายันต์  พูลจันทร์ 

   

 

                  

เจ้าหน้าที่การเงิน
นางกัลยา  โตประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวศุภลักษณ์  บุบผาชาติ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางนิสากร  ชัยสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุกัญญา  รัตนจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางเก็จกัญญา  บุญช่วย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวลัทธวรรณ  เล็กอึ่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเหมือนแพร  แป้นสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกรรณิกา  เรือนอินทร์

นักการ ภารโรง
นางสุนันทา  สำลี