ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
  

เจ้าหน้าที่สหกรณ์  

 

 ***********************************           

 

   

                                                        

ดร.สายันต์  พูลจันทร์ 
ผู้จัดการ 

   

 

นางกัลยา  โตประเสริฐ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางนิสากร ชัยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวศุภลักษณ์  บุบผาชาติเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวไลลา จุลพรรค์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกรรณิกา เรือนอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเหมือนแพร แป้นสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเก็จกัญญา บุญช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวลัทธวรรณ เล็กอึ่ง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสุกัญญา รัตนจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

    
  นางสุนันทา   สำลี
นักการภารโรง