ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่     7 วันพุธ       ที่ 21    มีนาคม        2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่     8 วันศุกร์     ที่ 20    เมษายน       2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่     9 วันพุธ      ที่ 23    พฤษภาคม    2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่   10 วันศุกร์    ที่ 22    มิถุนายน        2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่  11  วันศุกร์    ที่  20   กรกฎาคม      2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่  12  วันศุกร์    ที่ 17    สิงหาคม        2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่  13  วันศุกร์    ที่  21   กันยายน        2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่  14  วันศุกร์    ที่  19   ตุลาคม          2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้ง1 /2562  วันอาทิตย์ที่ 25  พฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562  วันจันทร์ ที่  17  ธันวาคม   2561

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินประจำปี 2561 

  - ณ วันที่ 31    มีนาคม          2561

  - ณ วันที่ 30    เมษายน         2561

  - ณ วันที่ 31    พฤษภาคม     2561

  - ณ วันที่ 30    มิถุนายน        2561

  - ณ วันที่ 31    กรกฎาคม       2561

  - ณ วันที่ 31    สิงหาคม        2561

  - ณ วันที่ 30    กันยายน        2561

  - ณ วันที่  31   ตุลาคม          2561

  - ณ วันที่ 30   พฤศจิกายน     2561

   - ณ วันที่ 31   ธันวาคม         2561