ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์

-ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

-ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.สชอ.รอบที่ 3/2562 ถึง รอบ 2/2563

-ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำศุูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด

 -ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ส.1/1-พิเศษ