ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานชลประทานที่ 12 จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2562

 หลักเกณฑ์การให้กู้เงินพิเศษ พ.ศ.2562