ReadyPlanet.com
dot dot
หลักเกณฑ์และระเบียบการให้กู้เงินสามัญ
ภาพการมอบทุนสวัสดิการแก่สมาชิกปี 2561
คณะกรรมการเงินกู้
  คณะกรรมการเงินกู้
     
   
 

นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ
ประธานกรรมการเงินกู้

 
     
 

 นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง
กรรมการเงินกู้

 

  นายพะลิน  สุทธิบุตร
กรรมการเงินกู้

     
 

นางสมคิด  สีใส
กรรมการเงินกู้

 

นายประสิทธิ์ มณฑาทิพย์
กรรมการเงินกู้และเลขานุการ